ÅRSMØTE I ABILDSØ TENNISKLUBB: Onsdag 29. mars 2023, kl.18:30

STED: KLUBBHUSET/EVT. DIGITALT

Agenda for årsmøtet

1. Åpning, godkjenning av stemmeberettigede, innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder og referent

3. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

4. Årsberetning for 2022

5. Regnskap for 2022

6. Kontrollutvalgets beretning

7. Behandling av innkomne forslag og saker

8. Fastsettelse av kontingent for 2023

9. Budsjett 2023

10. Valg

Styret oppfordrer alle medlemmer til å møte. Årsmøte er klubbens øverste styringsorgan og gir deg en god mulighet til å være med på å styre klubben i riktig retning i årene fremover.

Årsberetning, regnskap og andre dokumenter publiseres på vår nettside minst en uke før årsmøtet.

De som ønsker dette tilsendt kan ringe styrets leder,

Sven Steihaug, Telefon 977 47 772

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret i Abildsø TK