INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ABILDSØ TENNISKLUBB

ONSDAG 30. Mars 2022, kl 18:30

STED: KLUBBHUSET/ EVT. DIGITALT (Til digitalt møte vil det være påmelding, link vil bli distribuert til deltakerne)

Agenda for årsmøtet:

1.         Åpning, godkjenning av stemmeberettigede, innkalling og dagsorden

2.         Valg av møteleder og referent

3.         Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

4.         Årsberetning for 2021

5.         Regnskap for 2021

6.         Behandling av innkomne forslag og saker

7.         Fastsettelse av kontingent for 2022

8.         Budsjett 2022

9.         Valg 

Styret oppfordrer alle medlemmer til å møte.  Årsmøte er klubbens øverste styringsorgan og gir deg en god mulighet til å være med på å styre klubben i riktig retning i årene fremover. 

Årsberetning, regnskap og andre dokumenter publiseres på vår nettside minst en uke før årsmøtet. De som ønsker dette tilsendt kan ringe styrets leder, Sven Steihaug, på telefon 977 47 772. Saker til årsmøtet må være styret i hende minst to uker før møtet.

Påmelding hvis digitalt: Innen 25. Mars kl 20:00, til post@abildsotennis.no.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret i Abildsø TK