INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ABILDSØ TENNISKLUBB

ONSDAG 14.APRIL 2021, KL 19:00

STED: DIGITALT, TEAMS-LINK DISTRIBUERES SENERE


Agenda for årsmøtet;

  1. Åpning, godkjenning av stemmeberettigede, innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
  4. Årsberetning for 2020
  5. Regnskap for 2020
  6. Behandling av innkomne forslag og saker
  7. Fastsettelse av kontingent for 2021
  8. Budsjett 2021
  9. Valg av nytt styre og øvrige verv

Styret oppfordrer alle medlemmer til å møte opp.  Årsmøte er klubbens øverste styringsorgan og gir deg en god mulighet til å være med på å styre klubben i riktig retning i årene fremover.

De som ønsker årsberetningen tilsendt, kan henvende seg til styrets leder, Sven Steihaug, på telefon 977 47 772.
Eventuelle saker til behandling må meldes til styrets leder senest 2 uker før årsmøtet.

Vår tradisjonelle samling etter årsmøtet, inkl. premieutdeling for klubbmesterskapet må dessverre utgå, grunnet covid-situasjonen.


Påmelding (for utsendelse av Teams-link): Innen tirsdag 13.april kl 20, til acmag@online.no.
Om situasjonen tillater det, holdes årsmøtet i klubbhuset. Det er
dessverre lite sannsynlig slik det ser ut nå.

Vi ønsker velkommen til møte!

Med vennlig hilsen
Styret i Abildsø TK